Miljö

Miljöpolicy

 st39 
  
st21 

Vi på Be-Ge Stece AB eftersträvar att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle, genom att ta hänsyn till miljön.

Våra utsläpp och störningar skall begränsas så långt som det är möjligt inom ramen för vad som är rimligt med hänsyn till teknik och lönsamhet. Vi arbetar med att minska företagets miljöbelastning genom att regelbundet mäta och utvärdera miljöarbetet och arbetar med ständiga förbättringar i syfte att förebygga föroreningar. Att uppfylla lagar och direktiv från myndigheter samt krav från kunder är för oss av yttersta vikt.

Vi utformar arbetsmetoder och produkter med hänsyn tagen till hälsa, säkerhet och miljö samt till att hushålla med resurser. Alla i företaget tar ett personligt ansvar och vi stöttar det genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Vi redovisar öppet vårt miljöförhållande, till kunder, leverantörer, medarbetare och allmänhet. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001.

 

Klicka på logon för att hämta certifikat.

ISO14001

 

Site Login