Hållbarhet

Be-Ge Stece AB arbetar för en långsiktig hållbar utveckling, där bl a ansvarsfullt användande av naturens resurser ingår. Resurser som vatten och elektricitet är avgörande för verksamheten och i varje led arbetar vi mot en grönare plåtbearbetning. Våra hållbarhetssatsningar bidrar till en signifikant minskning av företagets miljöpåverkan.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en mycket viktig resurs i Be-Ge Stece AB:s verksamhet. Det används till kylning av härdugnar och som bas i ytbehandlingsprocesser. I stället för att använda kommunalt dricksvatten hämtar vi vatten ifrån egen brunn i så stor utsträckning som möjligt. Brunnen täcker två tredjedelar av vårt behov av processvatten. Efter användning pumpas vattnet genom vårt eget reningsverk där det återvinns för att kunna användas på nytt. Det vatten som lämnar fastigheten kontrolleras noga av ett tredjepartlaboratorium. Utsläppen granskas för att se till att ämnen, så som zink, hålls inom godkända värden. Halterna i vårt vatten ligger långt under gränsvärdet som Länsstyrelsen satt i vårt drifttillstånd.

Energieffektiv verksamhet

Uppvärmning

För att minska sin miljöpåverkan ligger Be-Ge Stece AB i framkant med företagets energianvändning. En av fastigheterna värms upp av energieffektiva värmepumpar, medan resterande fastigheter är anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet som producerar värme från förbränning av restprodukter från massa- och träindustrin.

Solceller

På anläggningen har även solcellspaneler installerats som täcker 20 procent av verksamhetens årliga konsumtion. Sen tidigare är den el som köps in 100 procent fossilfri. Solcellerna bidrar till att energikonsumtionen också utgör förnybar energi.

Energibesparing

För att använda energin så effektivt som möjligt så arbetar våra tryckluftskompressorer enbart när de behövs och läckor i systemet tätas. Således blir driftförhållandena förbättrade för ventilationen då fläktarna dra mindre ström, samtidigt som vi återvinner värmen i frånluften.

På Be-Ge Stece AB jobbar vi målmedvetet framåt med att ständigt utveckla verksamheten utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Kontakta oss

Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.